Ngày hôm nay

Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất năm 2023? Tổng hợp Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất?

Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất năm 2023?

Chiều 9/1/2023, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Theo đó, các luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất năm 2023 gồm:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được ban hành trong thời gian tới.

.

Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất năm 2023? Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất? (Hình từ Internet)

Luật khám bệnh chữa bệnh gồm có những nội dung nào?

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 ban hành ngày 23/11/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, bao gồm 9 chương và 91 điều.

Nội dung cụ thể như sau:

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 6. Các hành vi bị cấm

Chương 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

MỤC 1. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH

Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế ...

MỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

Điều 14. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề

Điều 15. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 16. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Chương 3. NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỤC 1. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định ...

Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp ...

Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam ...

Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

Điều 25. Chứng chỉ hành nghề

MỤC 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

MỤC 3. QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 31. Quyền được hành nghề

Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn

Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề

MỤC 4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 35. Nghĩa vụ đối với người bệnh

Điều 37. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp

Điều 38. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp

Điều 39. Nghĩa vụ đối với xã hội

Điều 40. Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp

Chương 4. CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỤC 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 44. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

MỤC 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ ...

Điều 45. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, ...

Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa ...

Điều 47. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 48. Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 49. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

MỤC 3. CHỨNG NHẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 50. Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 51. Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

MỤC 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chương 5. CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 54. Cấp cứu

Điều 55. Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc

Điều 56. Hội chẩn

Điều 57. Điều trị ngoại trú

Điều 58. Điều trị nội trú

Điều 59. Hồ sơ bệnh án

Điều 60. Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú

Điều 61. Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa

Điều 62. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 63. Xử lý chất thải y tế

Điều 64. Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận

Điều 65. Giải quyết đối với người bệnh tử vong

Điều 66. Bắt buộc chữa bệnh

Điều 67. Trực khám bệnh, chữa bệnh

Điều 68. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Chương 6. ÁP DỤNG KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 69. Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 70. Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt

Điều 71. Thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Điều 72. Hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Chương 7. SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA ...

MỤC 1. SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn

Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh ...

Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám ...

Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

MỤC 2. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh

Chương 8. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 82. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề

Điều 84. Chế độ đối với người hành nghề

Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế

Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 90. Hiệu lực thi hành

Điều 91. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Theo đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành sẽ gồm có 9 chương với 91 Điều.

Nghị định nào hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất?

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Thông tư nào hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất?

Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh